Zmiany w prawie spadkowym

W związku z uchwaloną przez Sejm nowelizacją kodeksu cywilnego z dniem 18 października 2015 roku wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) dotyczące prawa spadkowego.

Zgodnie z nimi brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi). Do 18 października 2015 roku brak w/w oświadczenia spadkobiercy skutkuje przyjęciem spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Nowe przepisy uchylają ponadto art. 1016 kodeksu cywilnego zgodnie z którym, jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, także przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami od 18 października 2015r. w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza. Nie będzie to jednak możliwe w sytuacji, gdy spadkobierca podstępnie pominie w wykazie inwentarza lub podstępnie nie poda do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględni w wykazie inwentarza lub podstępnie poda do spisu inwentarza nieistniejące długi.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami wprowadzona zostanie instytucja – wykaz inwentarza. W wykazie tym z należytą starannością będzie ujawniać się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Taki wykaz będzie mógł złożyć w sądzie albo u notariusza spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu, albo też wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. Wykaz inwentarza, który będzie składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. W przypadku, gdy po złożeniu wykazu inwentarza ujawnione zostaną przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które zostaną pominięte w wykazie inwentarza składający wykaz ma obowiązek to uzupełnić. Wykaz inwentarza, który będzie składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Spadkobierca, zapisobierca windykacyjny i wykonawca testamentu, który złoży wykaz inwentarza, spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza, który złożony został przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

Ponadto od 18 października 2015r. zgodnie z nowymi przepisami spadkobierca, który przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłaci niektóre długi spadkowe, nie wiedząc i przy dołożeniu należytej staranności nie mogąc się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, będzie ponosił odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił. Natomiast jeśli spadkobierca, który przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłaci niektóre długi spadkowe, będzie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, będzie ponosił odpowiedzialność za nie, ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże jedynie do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby wszystkie długi spadkowe spłacał należycie (nie będzie to dotyczyć spadkobierców niemających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobierców co do których istnieją podstawy do ich ubezwłasnowolnienia).

Ustawę w znowelizowanej wersji stosować się będzie tylko do spadków otwartych od dnia 18 października 2015r. Spadki otwarte przed tą datą będą nabywane przez spadkobierców nie składających oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku na starych zasadach, a więc z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook