Zmiany w Prawie budowlanym

Od 28 czerwca 2015 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Omawiane w tym artykule kwestie to niektóre ze zmian wprowadzanych przez znowelizowane Prawo budowlane. Jedną z najistotniejszych zmian dla inwestorów jest zniesienia obowiązku uzyskania decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę, na budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Ponadto pozwolenia na budowę nie wymaga przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Konieczne jest dokonanie zgłoszenia budowy/ przebudowy do właściwego organu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in.: cztery egzemplarze projektu budowlanego budowy (projekt budowli będzie musiał być zgodny z ustaleniami miejscowego planu), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie jest wymagana przy przebudowie domu). Nie ma konieczności załączania już do projektu budowlanego oświadczeń o możliwości dostępu do drogi publicznej, o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi w tym terminie, można przystąpić do wykonywania robót budowlanych. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy domu podlega ostemplowaniu. Inwestor będzie miał trzy lata na rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, licząc od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcie prac. Jeśli w ciągu tych trzech lat nie rozpocznie budowy, konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.

W myśl nowych przepisów pozwolenia na budowę nie wymaga ponadto budowa m. in.:

  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
  • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
  • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m


Według nowych przepisów jeśli inwestor uzna, iż korzystniejszym dla niego rozwiązaniem jest pozwolenie na rozpoczęcie budowy, będzie miał możliwość ubieganie się o taką decyzję.

Pozwolenia na budowę nadal będą wymagać te roboty budowlane, które będą wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook