Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

W grudniu 2014 roku i w styczniu 2015 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od 1 grudnia 2014 roku nastąpiła istotna zmiana w zakresie ujawniania przez przedsiębiorcę w KRS przedmiotu działalności. We wniosku o wpis danych w KRS przedsiębiorca podaje nie więcej, niż 10 pozycji dotyczących przedmiotu działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w tym jeden przedmiot głównej działalności podmiotu. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru mają 5 lat na dostosowanie się do wprowadzonych zmian i dokonanie zmian w zakresie przedmiotu swojej działalności (czyli do dnia 1 grudnia 2019r.). W praktyce, zmiany te będą dokonywane, przy okazji pierwszego wniosku o zmianę danych.

Ponadto, od grudnia 2014 roku wnioskodawca składa do sądu rejestrowego jedynie wniosek o wpis bądź zmianę w KRS (formularz wraz z załącznikami), bez konieczności składania wniosków i zgłoszeń do urzędów. Dane zostają automatycznie przekazane drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestr REGON). Z CRP-KEP dane zostają natomiast przesłane do ZUS.

Od 15 stycznia 2015r. obowiązują nowe wzory formularzy do KRS, które znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ponadto, w wyniku tej nowelizacji, został uchylony obowiązek składania do KRS poświadczonych wzorów podpisów osób upoważnianych do reprezentowania podmiotu lub prokurentów. Natomiast do wniosku o wpis osób, które reprezentują podmiot wpisany do KRS, prokurentów, a także likwidatorów, należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi, albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

W dziale III przedsiębiorców poza wpisywaniem dotychczasowych danych, zamieszczane są wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego, informacje o dniu kończącym rok obrotowy. Ta zmiana ma na celu ułatwić orientację, czy dana spółka jest zobowiązana składać sprawozdanie finansowe do KRS, i jeśli tak, to kiedy kończy się jej rok obrotowy. Dodatkowo oprócz wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty dokonania tej czynności, zamieszczana jest także informacja o oznaczeniu roku obrotowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook