Zmiana logo a prawa autorskie osobiste

Spółka zawarła umowę z grafikiem, dotyczącą zmiany logo, które przygotowała uprzednio inna firma. W związku z tą zmianą zgłoszone zostało do Kancelarii zapytanie w sprawie warunków zmiany logo, pod względem uprawnień twórcy logo. W umowie z twórcą logo dokonano przeniesienia majątkowych praw autorskich do logo.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza definicję utworu. Jest nim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Logo jest niewątpliwie utworem i korzysta z ochrony przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Ustawa powyższa dzieli prawa do utworu na prawa osobiste i majątkowe. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

  • autorstwa utworu,
  • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
  • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania (tzw. prawo do integralności utworu),
  • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
  • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu

Autorskie prawa osobiste są niezbywalne, co oznacza, że nie można przenieść ich na inną osobę. W drodze umów z twórcami logo nie przenoszono autorskich praw osobistych, a tylko prawa majątkowe, w szczególności prawo do korzystania z logo, prawo do posługiwania się logo w reklamie, zwielokrotniania, najmu i td. Twórcy logo przysługuje więc, nawet jeśli przeniósł na Spółkę wszystkie prawa majątkowe, tzw. prawo do integralności utworu. Bez zgody twórcy następca prawny nie może zmieniać treści i formy utworu, jakim jest logo. Wyjątek uczyniono dla modyfikacji, które łącznie spełniają dwa warunki:

  1. spowodowane są oczywistą koniecznością;
  2. twórca nie miałby słusznej podstawy się im sprzeciwić.

W celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami pierwotnego twórcy logo należy uzyskać jego zgodę na modyfikację i korzystanie z logo zmienionego.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook