Zakaz konkurencji członków zarządu

Jestem wspólnikiem spółki z o.o. chciałbym zawrzeć z członkami Zarządu Spółki umowę, która uniemożliwiłaby im podejmować działalność konkurencyjną w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie.

Zakaz konkurencji członków Zarządów spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna) wynika wprost z przepisów kodeksu spółek handlowych. Nie ma potrzeby zawierania w tym zakresie umowy. Zgodnie bowiem z art. 211 § 1 KSH: „Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu”. W odniesieniu do członka Zarządu spółki akcyjnej KSH w art. 380 wprowadza analogiczny zakaz: „Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.”

Kodeks spółek handlowych w powyższym przepisie nie określa żadnych konsekwencji dla członków zarządu związanych z naruszeniem przez nich zakazu konkurencji.

W doktrynie wskazuje się jednak, że w takim przypadku w grę wchodzić będzie ukaranie członka zarządu na płaszczyźnie organizacyjnej (może on zostać odwołany, przez organ, który uprawniony był do jego powołania) lub odszkodowawczej na podstawie art. 293 KSH, który wyraźnie mówi, że „członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy (§ 1).” W tym wypadku należy jednak wykazać istnienie związku przyczynowego pomiędzy działalnością konkurencyjną członka zarządu a wystąpieniem określonej szkody na rzecz spółki.

Zakaz konkurencji obowiązujący członka zarządu ustaje wraz z końcem pełnienia przez niego wyznaczonej funkcji.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook