Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony – przyczyny

Jednym ze sposobów umożliwiających pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy jest dokonanie  wypowiedzenia umowy. Do umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zastosowanie będzie miał między innymi art. 30 § 4 kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem pracodawca chcąc wypowiedzieć pracownikowi umowę w sposób niewadliwy obowiązany jest dokonać wypowiedzenia na piśmie wskazując w nim przyczynę, która ma być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Naruszeniem przez pracodawcę tego obowiązku jest zarówno niewskazanie przyczyny, jak też ujęcie jej w sposób zbyt ogólnikowy, niewystarczająco jasny i konkretny, a także podanie innej przyczyny niż ta, która pracodawcę motywowała, a więc wskazanie przyczyny „nierzeczywistej”. ( tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., II PK 363/14 )

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99 potwierdzone zostało, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego”.

Ważne jest przy tym, żeby przyczyna uzasadniająca decyzję pracodawcy była zrozumiała dla pracownika. Zgodnie z tezą zawartą w wyroku SN z dnia 22 marca 2016 r. I PK 100/15  pracodawca wypowiadający umowę o pracę nie narusza przepisu art. 30 § 4 k.p., jeżeli pracownik jest świadomy tego, z jakich powodów dochodzi do jego zwolnienia. Istotne jest jedynie to, aby z oświadczenia pracodawcy wynikało w sposób niebudzący wątpliwości co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi, który uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy. Tak więc pracodawca nie ma obowiązku sformułowania przyczyny wypowiedzenia w sposób jak najbardziej precyzyjny, szczegółowy i drobiazgowy, z powołaniem opisów wszystkich faktów i zdarzeń, dokumentów, ich dat oraz wskazaniem poszczególnych działań, czy zaniechań, składających się w ocenie pracodawcy na przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Ponadto, zgodnie z aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego w przypadku wskazania w piśmie o wypowiedzeniu umowy o pracę więcej niż jednej przyczyny, nie wszystkie muszą zostać udowodnione, aby wypowiedzenie zostało uznane za uzasadnione. Przyczyny prawdziwe i uzasadnione powinny jednak pozostawać w „istotnej proporcji” do pozostałych. W przeciwnym razie, wypowiedzenie może zostać skutecznie zakwestionowane przed sądem – pomimo stwierdzenia zasadności jednej czy dwóch spośród większej liczby przyczyn. ( tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.4.2015 r., II PK 140/14 )

W cytowanym wyroku Sąd Najwyższy przełamał dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą w przypadku podania kilku przyczyn wypowiedzenia, dla jego zasadności wystarczało, aby przynajmniej jedna z przyczyn okazała się prawdziwa i konkretna.

Ponadto, poza wymogiem wskazania przyczyny uzasadniającej, przy wypowiadaniu umowy zawartej na czas nieokreślony pojawia się jeszcze jedna różnica w stosunku do umów terminowych. W przypadku pracownika – członka organizacji związkowej lub pracownika, wobec którego organizacja podjęła się obrony jego praw należy pamiętać o konieczności przeprowadzenia procedury konsultacyjnej.

Należy jednak podkreślić, że mająca zastosowanie na gruncie prawa pracy konstrukcja wypowiedzenia skutecznego, choć wadliwego oznacza, że uchybienia pracodawcy przepisom o wypowiadaniu umów nie wykluczają nastąpienia skutku w postaci rozwiązania umowy. W takim jednak przypadku pracownikowi przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową poprzez sformułowanie roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a gdy upłynął już okres wypowiedzenia i umowa uległa rozwiązaniu – o przywrócenie do pracy albo alternatywnie zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego, które może być zasądzone w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook