Spółka komandytowa

Spółka komandytowa zaliczana jest do kategorii spółek osobowych, do której należą również spółka jawna, spółka partnerska oraz spółka komandytowo-akcyjna. Z kolei spółka z o.o. i spółka akcyjna to spółki kapitałowe. Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną. Spółka może zatem nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Celem spółki komandytowej musi być wykonywanie działalności gospodarczej. Firma spółki powinna zawierać nazwisko bądź firmę (nazwę) jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”). Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki. Jeżeli tak się stanie komandytariusz odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

W spółce komandytowej funkcjonują dwie kategorie wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusz jest wspólnikiem, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Ponosi on nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki – komplementariuszem może być więc spółka z o.o., która wtedy ponosi odpowiedzialność swoim majątkiem. Odpowiedzialność komplementariusza jest jednak subsydiarna, co oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z jego majątku, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Komandytariusz jest wspólnikiem, który w zasadzie nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Posiada ograniczoną odpowiedzialności za zobowiązania spółki, więc może być nim osoba fizyczna, np. wspólnicy spółki z o.o. będącej komplementariuszem. Wspólnik ten odpowiada bowiem za zobowiązania tylko do określonej w7nbsp;umowie spółki kwoty tzw. sumy komandytowej (np. 1tys. zł). Jeżeli natomiast komandytariusz wniesie do spółki wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej wówczas wolny jest od osobistej odpowiedzialności.

Spółki komandytowe, tak jak wszystkie pozostałe spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są natomiast bezpośrednio wspólnicy spółki komandytowej. Przychody z udziału w spółce komandytowej u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia przyjmuje się, że prawa do udziału w zyskach spółki są równe dla wszystkich wspólników. Zasadą jest więc jednokrotne opodatkowanie zysków. Spółki komandytowe są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. Spółki komandytowe posiadają swój własny numer NIP i REGON.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook