Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy

Zamykamy salon sprzedaży i chcemy rozstać się z pracownikami na mocy porozumienia stron, wypłacając im należną odprawę. Jak to wpłynie na prawo pracowników do odprawy i do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych?

Obowiązek wypłaty odprawy ciąży na pracodawcy, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, który rozwiązuje stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników na mocy porozumienia stron z co najmniej 5 pracownikami w okresie nieprzekraczającym 30 dni (art. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Należy pamiętać o wymogach stawianych przez powyższą ustawę, jak odprawy.

Rzeczywiście, zgodnie z przepisem art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 kodeksu pracy. Jeżeli nie mamy do czynienia z żadnym ze wskazanych wyłączeń, to zasiłek przysługuje bezrobotnemu dopiero po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (art. 75 ust. 2 pkt 2) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Jeżeli jednak rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na mocy porozumienia stron, ale z uwagi na przyczyny niedotyczące pracowników tj. wskutek zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, to takiemu bezrobotnemu będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook