Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Zwiększenie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej UOKiK) i możliwość wydawania tzw. „decyzji tymczasowych” – to główne cele przeprowadzonej nowelizacji.

W celu szybkiego wyeliminowania z obrotu gospodarczego niekorzystnych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wprowadzono możliwość wydawania decyzji, które mogą zostać wydane przez Prezesa UOKiK w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, pomimo nie zakończonego postępowania. Decyzja taka jest wydawana na czas określony i może być przedłużana, jednak nie dłużej niż do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie. Przed wydaniem decyzji tymczasowej stronie nie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Przesłanki do wydania decyzji tymczasowej zostały określone w art. 101a, zgodnie z którym, aby Prezes UOKiK mógł wydać decyzję tymczasową muszą zaistnieć łącznie:

  1. prowadzone postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
  2. istnienie uprawdopodobnienia, iż dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów.

Przedmiotem takiej decyzji jest zobowiązanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki, do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia tym zagrożeniom. Od decyzji tymczasowej przysługuje prawo do wniesienia odwołania, które jednak nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dodatkowo nowelizacja między innymi:

  • wprowadza instytucję tzw. „tajemniczego klienta”, którego zadaniem jest uzyskanie informacji mogących stanowić dowód w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez podjęcie czynności zmierzających do zakupu towaru. W uzasadnionych przypadkach bez informowania kontrolowanego przebieg czynności, może być utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. UOKiK będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania tylko za zgodą Sądu, które ten wydaje w ciągu 48 godzin.
  • wydłuża z 1 do 3 lat okres przedawnienia w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęły 3 lata.
  • przyznaje Prezesowi UOKiK prawo do nieodpłatnej publikacji w publicznym radiu i telewizji – w formie i czasie uzgodnionym z w/w jednostką – komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów; informacji w sprawie podejrzenia o praktyce naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, co do których zostało wydane postanowienie o podaniu ich do publicznej wiadomości.
  • Przyznaje Prezesowi UOKiK możliwość wystąpienia do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, bez wszczynania postępowania w tej sprawie. Przedsiębiorca, do którego Prezes Urzędu skierował wystąpienie, może przekazać stanowisko w sprawie, której dotyczy wystąpienie, w terminie określonym przez Prezesa, jednak nie krótszym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę wystąpienia.
  • Wprowadza nowy model postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, które prowadzone będzie przed Prezesem UOKiK, a nie jak dotychczas przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes w drodze decyzji będzie rozstrzygał, czy dane postanowienie wzorca umowy ma charakter niedozwolony i zakazywać jego wykorzystywania.
  • Zakazuje proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Zachowanie takie zawarte zostało w wyliczeniu przykładowym praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook