Czy ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty prywatnego leczenia poszkodowanego

Problematyka roszczeń odszkodowawczych, wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest obszernym i złożonym tematem. Kodeks cywilny w art. 444 § 1 wprowadza zasadę, że: ,,w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty(…)”. Zauważyć należy, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą ,,wszelkie koszty” to ,,koszty różnego rodzaju, których nie da się z góry określić, a których ocena, na podstawie okoliczności sprawy, należy do sądu”. Dodatkowo zauważyć należy, że po mimo tak szeroko rozumianego pojęcia ,,wszelkie koszty” zakres szkody był w judykaturze powodem powstania rozbieżności w zakresie:

  • czy koszty prywatnego płatnego leczenia są objęte roszczeniami o których mowa w art 444 § 1 k.c.,
  • określenia strony (poszkodowany czy zobowiązany do naprawienia szkody), na której spoczywa ciężar dowodu w zakresie udowodnienia niemożności korzystania z usług medycznych w ramach publicznej służby zdrowia.

Niewątpliwie uchwała w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 roku, sygn. akt III CZP 63/15, wniosła znaczny wkład w ujednolicenie i zarazem rozstrzygnięcie rozbieżności wykładni prawa. Na kanwie w/w orzeczenia Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące granic odpowiedzialności ubezpieczyciela posiadacza pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, iż:

,,Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.)”.

Jak wynika z sentencji uchwały Sądu Najwyższego koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego są objęte roszczeniem wynikającym z art. 444 § 1 k.c. i co równie ważne mieszczą się w kategorii ,,wszelkich kosztów” wtedy, gdy swym zakresem obejmują: zasadne, usprawiedliwione, konieczne i celowe koszty leczenia. Istotnym z punktu widzenia omawianej problematyki jest również treść uzasadnienia uchwały, w którym odniesiono się co do ciężaru dowodowego. W uzasadnieniu tym stwierdzono, że na poszkodowanym spoczywa ciężar dowodu w zakresie udowodnienia poniesionych celowych kosztów leczenia, pozostających w związku przyczynowym z doznanym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Nie wyklucza to oczywiście uprawnień Ubezpieczyciela do powoływania się na naruszenia przez poszkodowanego ustawowego obowiązku minimalizacji szkody, a zatem ubezpieczyciel ma możliwość również zakwestionować celowość poniesionych kosztów, ale wówczas ciężar dowodu spoczywa na Ubezpieczycielu.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook